Podmienky ochrany osobných údajov


 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO: 45888329 (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú:
   • adresa: Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO: 45888329
   • email: info@interaktivnaskola.sk
   • telefón: 051 7761 637
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol a / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
   • identifikácia používateľa v informačnom systéme
   • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. Správca uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú Správcu podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

 6. Vaše práva
  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Podmienky ochrany osobných údajov


 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je PcProfi, s.r.o., Fintická 119 080 06 Prešov, IČO: 44685173 (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú:
   • adresa: PcProfi, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov, Slovensko, IČO: 44685173
   • email: info@pcprofi.sk
   • telefón: +421 51 77 220 30
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol a / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
   • identifikácia používateľa v informačnom systéme
   • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. Správca uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú Správcu podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

 6. Vaše práva
  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Zásady ochrany osobních údajů


Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 1. Odpovědné osoby
  1. Správce osobních údajů:
   • PcProfi, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov, Slovensko
   • IČO: 44685173
  2. Kontakty pro uplatnění Vašich práv: E-mail: info@programalf.cz (dále také jen „my“,„nám“, „naše“ nebo „nás“ nebo „Poskytovatel“)
 2. Základní pojmy
  1. GDPR:
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.
  2. Osobní údaj:
   Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).
  3. Zvláštní osobní údaj:
   Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
  4. Subjekt údajů = Vy:
   Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  5. Zpracování osobních údajů:
   Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
  6. Správce:
   Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.
  7. Zpracovatel:
   Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
  8. Dozorový úřad:
   Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
  9. Rizikové zpracování:
   Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.
  10. Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:
   Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování
  1. V rámci poskytování Služby Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby (pokud byly uživatelem zadány):
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
  2. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace, přihlašování do systému a komunikace s uživatelem ohledně provozu Služby. Údaje se uchovávají po dobu platnosti účtu ve Službě.
  3. E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě souhlasu uživatele. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.
 4. Cookies
  1. Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.
  2. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.
  3. Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.
  4. Využíváme zejména následující cookies: Google Analytics
 5. Zásady zpracování osobních údajů
  1. Zákonnost
   Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.
  2. Souhlas subjektu údajů
   Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.
  3. Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
  4. Přesnost zpracovávaných osobních údajů
   Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.
  5. Transparentnost
   Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
  6. Účelové omezení
   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
  7. Bezpečnost
   Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 6. Automatizované individuální rozhodování a profilování

  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 7. Vaše práva jako subjektu údajů
  1. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
   Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  3. Právo na opravu, omezení nebo výmaz
   Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  4. Právo na výmaz osobních údajů
   Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:
   • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
   • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
   • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
   • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
   Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  5. Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   • k splnění našich právních povinností;
   • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  6. Právo na omezení zpracování osobních údajů
   Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
   • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
   V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  7. Právo vznést námitku proti zpracování
   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
   • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
   • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
   Námitku můžete podat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  8. Právo na přenositelnost údajů
   V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
   Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.
  10. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
   Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.
  11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
   Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zásady ochrany osobních údajů


Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 1. Odpovědné osoby
  1. Správce osobních údajů:
   • Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov
   • IČO: 45888329
  2. Kontakty pro uplatnění Vašich práv: E-mail: info@programalf.cz (dále také jen „my“,„nám“, „naše“ nebo „nás“ nebo „Poskytovatel“)
 2. Základní pojmy
  1. GDPR:
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.
  2. Osobní údaj:
   Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).
  3. Zvláštní osobní údaj:
   Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
  4. Subjekt údajů = Vy:
   Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  5. Zpracování osobních údajů:
   Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
  6. Správce:
   Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.
  7. Zpracovatel:
   Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
  8. Dozorový úřad:
   Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
  9. Rizikové zpracování:
   Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.
  10. Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:
   Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování
  1. V rámci poskytování Služby Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby (pokud byly uživatelem zadány):
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
  2. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace, přihlašování do systému a komunikace s uživatelem ohledně provozu Služby. Údaje se uchovávají po dobu platnosti účtu ve Službě.
  3. E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě souhlasu uživatele. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.
 4. Cookies
  1. Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.
  2. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.
  3. Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.
  4. Využíváme zejména následující cookies: Google Analytics
 5. Zásady zpracování osobních údajů
  1. Zákonnost
   Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.
  2. Souhlas subjektu údajů
   Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.
  3. Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
  4. Přesnost zpracovávaných osobních údajů
   Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.
  5. Transparentnost
   Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
  6. Účelové omezení
   Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
  7. Bezpečnost
   Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 6. Automatizované individuální rozhodování a profilování

  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 7. Vaše práva jako subjektu údajů
  1. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
   Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  3. Právo na opravu, omezení nebo výmaz
   Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  4. Právo na výmaz osobních údajů
   Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:
   • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
   • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
   • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
   • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
   Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  5. Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   • k splnění našich právních povinností;
   • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  6. Právo na omezení zpracování osobních údajů
   Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
   • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
   V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  7. Právo vznést námitku proti zpracování
   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
   • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
   • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
   Námitku můžete podat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  8. Právo na přenositelnost údajů
   V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
  9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
   Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.
  10. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
   Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.
  11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
   Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Privacy Policy


This is the privacy policy (“policy”) for the websites https://programalf.com which is run and provided by PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 080 06 Prešov, Slovakia (we, us and our). We will only use the personal data gathered over this website as set out in this policy. Below you will find information on how we use your personal data, for which purposes your personal data is used, with whom it is shared and what control and information rights you may have.

 1. Summary of our processing activities

  The following summary provides you with a quick overview of the processing activities that are undertaken on our website. You will find more detailed information under the indicated sections below.

  • When you visit our website for informational reasons without setting up an account, only limited personal data will be processed to provide you with the website itself (see section 3).
  • In case you register for one our services (e.g. content), further personal data will be processed in the scope of such services (see section 4)
  • Your personal data may be disclosed to third parties (see section 7) that might be located outside your country of residence; potentially, different data protection standards may apply (see section 8).
  • We have implemented appropriate safeguards to secure your personal data (see section 9) and retain your personal data only as long as necessary (see section 10).
  • Under the legislation applicable to you, you may be entitled to exercise certain rights with regard to the processing of your personal data (see section 11).
 2. Definitions

  • Personal data: means any information relating to a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, or an online identifier.

  • Processing: means any operation which is performed on personal data, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or any kind of disclosure or other use.
 3. Informational use of the website

  When you visit our website for informational reasons, i.e. without registering for any of our provided services listed under IV and without providing us with personal data in any other form, we may automatically collect additional information about you which will contain personal data only in limited cases and which is automatically recognised by our server, such as:

  • The IP address of the user visiting the MEE Portal
  • The website from which you have been directed to our offer
  • The date and time of your requests
  • information on your operating system, including language settings


  We use such information only to assist us in providing an effective service (e.g. to adapt our website to the needs of your device or to allow you to log in to our website), and to collect broad demographic information for aggregated use. The personal data automatically collected is necessary for us to provide the website, Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. b GDPR, and for our legitimate interest to guarantee the website’s stability and security, Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR.

 4. Registration for our services

  Our website offers a content and resources access services. In order to use the aforementioned services you have to set up an account. With regard to the registration of an account and its subsequent use, we process:

  • Information (such as your first name, last name, country of residence, date of birth and email address) that is provided by registration
  • Information in connection with an account sign-in facility (e.g. username and password details)
  • Personal information in content you provide on our site
  • Educational information, such as your virtual class and grades


  Whenever you complete transactions using our website, e.g. purchasing a publication, further data processing processes may take place, of which you will of course be separately informed. We will process the personal data you provide to:

  • Identify you at sign-in
  • Provide you with the services and information offered through the website or which you request
  • Administer your account
  • Communicate with you
  • Profiling


  For this, the legal basis is Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. b GDPR The use of your personal data for profiling is done for the legitimate interest to provide you access to the content and resources that are relevant to you, Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR.] Your personal data is, in the absence of exceptions within the specific services mentioned below, retained for as long as your user account is used. After deletion of your account, your personal data will be erased 10 years later. Statutory storage obligations or the need for legal actions that may arise from misconduct within the services or payment problems can lead to a longer retention of your personal data. In this case, we will inform you accordingly.

  • Cookies, Web-beacons

  Providers will be automatically informed about your visit on our website. For such purpose, a web beacon is used to place a cookie on your computer. Please note that we neither have the control of the extent of personal data that is collected by the respective plug-in provider nor do we know the processing’s purpose or the period your personal data will be retained. Depending on the provider your personal data may be transferred to and processed in third countries, e.g. the United States. For further information about the potential risks of a cross border data transfer please refer to section VIII. It is possible that a provider discloses your personal data to its business partners, third parties or authorities. You can prevent the installation of such a cookie

  • by a respective setting of your browser that blocks the installation of third party cookies,
  • by deactivating the provider’s interest-related advertising under the link mentioned in the provider details below,
  • or generally blocking cookies under e.g. http://www.google.com/settings/ads/plugin.

  Further information about the processing of your personal data in the provider’s course of operation is provided by its privacy policy. Moreover, you will be provided with further information with regard to your rights and settings concerning privacy. You can access the provider’s privacy policy by following the link in the provider details below.

 5. Analysis

  For statistical analysis we use web analytics services to collect information about the use of this site.

  1. General tracking information

   The tools collect information such as

   • Device and browser information (operating system information, Mobile device identifier, mobile operating system, etc.)
   • IP address
   • Page accessed, URL click stream (the chronological order of our internet sites you visited)
   • Geographic location
   • Time of visit
   • Referring site, application, or service


   We use the information we get from the providers only to determine the most useful information you are looking for, and to improve and optimise this website. We do not combine the information collected through the use of the tools with personal data. Depending on the provider the information generated about your use of the website may be transferred to and processed in third countries, e.g. the United States. For further information about the potential risks of a cross border data transfer please refer to section VIII. The tools collect only the IP address assigned to you on the date you visit this site, rather than your name or any other identifying information. The provider will use this information in order to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide other services relating to website and internet use to us. The legal basis for this processing is Art. 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR and represents our legitimate interest to analyse our website’s traffic to improve the user’s experience and to optimise the website in general.

  2. New Relic

   New Relic is the web application performance tool for monitoring performance from the end user experience, through servers, and down to the line of application code. The tools collect information such as

   • Device and browser information (operating system information, Mobile device identifier, mobile operating system, etc.)
   • IP address
   • Page accessed, URL click stream (the chronological order of our internet sites you visited)
   • Geographic location
   • Time of visit
   • Referring site, application, or service


   We use the information we get from the providers only to determine the most useful information you are looking for, and to improve and optimise this website. We do not combine the information collected through the use of the tools with personal data.

  3. Google Analytics / Google Tag Manager

   We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). On our behalf Google will use the information generated by a cookie for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet activity in connection with the use of the website. We have activated the IP-anonymisation within the Google Analytics service, and your IP address will be truncated within the area of member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transferred to a Google server in the USA and truncated there. The IP-address your browser conveys within the scope of Google Analytics will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. In addition to that you may prevent the collection of the information generated by the cookie about your use of the website (including you IP address) and the processing of this data by Google if you download and install the browser plug-in available at the following link:
   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 6. Third party content and social media plug-ins

  1. Videos from external provider

   We use Brightcove’s service in order to play videos directly from our website. This processing is based on Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR and represents our legitimate interest to improve your website experience and to optimise our services. Your browser will directly communicate with Brightcove, Inc. 290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA. We do not have any influence on Brightcove’s data processing activities. Please check Brightcove’s privacy policy for further information: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy. Here you can find information about your rights and privacy settings. Your data may be sent to a country outside the EEA. For further information about the potential risks of a cross border data transfer refer to section VIII.

  2. Links to third party websites

   This website may contain links to third party websites. We are not responsible for the content and the data collection on respective third party websites; please check the privacy policy of respective websites for information of respective websites’ data processing activities.

 7. Information sharing

  Your personal data will only be disclosed to a third party to the extent necessary to fulfill our contractual relationship. Legal basis for the transfer of your personal data is Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. b and f GDPR and represents our legitimate interest to implement our general terms and conditions of business or any other agreements concluded with you. We may disclose anonymous aggregate statistics about users of the website in order to describe our services to prospective partners, advertisers and other reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no personal data.

  Such a transfer will be based on data processing agreements. Therefore, our contractors will only use your personal data to the extent necessary to perform their functions and will be contractually bound to process your personal data only on our behalf and in compliance with our requests. In the event that we undergo re-organisation or are sold to a third party, any personal data we hold about you may be transferred to that re-organised entity or third party in compliance with applicable law. We may disclose your personal data if legally entitled or required to do so (for example if required by law or by a court order).

 8. Cross border data transfers

  Within the scope of our information sharing activities set out above, your personal data may be transferred to other countries (including countries outside the EEA) which may have different data protection standards from your country of residence. Please note that data processed in a foreign country may be subject to foreign laws and accessible to foreign governments, courts, law enforcement, and regulatory agencies. However, we will endeavour to take reasonable measures to maintain an adequate level of data protection when sharing your personal data with such countries. In the case of a transfer to a country outside of the EEA, this transfer is safeguarded by EU Standard Contractual Clauses. You can find further information about the aforementioned safeguards under: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. You can find further information about the aforementioned safeguards by contacting the Group Data Protection Officer via dataprotection@springer.com.

 9. Security

  We have reasonable state of the art security measures in place to protect against the loss, misuse and alteration of personal data under our control. For example, our security and privacy policies are periodically reviewed and enhanced as necessary and only authorised personnel have access to personal data. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk.

 10. Data retention

  We strive to keep our processing activities with respect to your personal data as limited as possible. In the absence of specific retention periods set out in this policy, your personal data will be retained only for as long as we need it to fulfil the purpose for which we have collected it and, if applicable, as long as required by statutory retention requirements.

 11. Your rights

  Under the legislation applicable to you, you may be entitled to exercise some or all of the following rights:

  1. require (i) information as to whether your personal data is retained and (ii) access to and/or duplicates of your personal data retained, including the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the data recipients as well as potential retention periods;
  2. request rectification, removal or restriction of your personal data, e.g. because (i) it is incomplete or inaccurate, (ii) it is no longer needed for the purposes for which it was collected, or (iii) the consent on which the processing was based has been withdrawn;
  3. refuse to provide and – without impact to data processing activities that have taken place before such withdrawal – withdraw your consent to processing of your personal data at any time;
  4. object, on grounds relating to your particular situation, that your personal data shall be subject to a processing. In this case, please provide us with information about your particular situation. After the assessment of the facts presented by you we will either stop processing your personal data or present you our compelling legitimate grounds for an ongoing processing;
  5. take legal actions in relation to any potential breach of your rights regarding the processing of your personal data, as well as to lodge complaints before the competent data protection regulators;
  6. require (i) to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and (ii) to transmit those data to another controller without hindrance from our side; where technically feasible you shall have the right to have the personal data transmitted directly from us to another controller; and/or
  7. not to be subject to any automated decision making, including profiling (automatic decisions based on data processing by automatic means, for the purpose of assessing several personal aspects) which produce legal effects on you or affects you with similar significance.


  You may (i) exercise the rights referred to above or (ii) pose any questions or (iii) make any complaints regarding our data processing by contacting us using the contact details set out below.

 12. Contacting us

  Please submit any questions, concerns or comments you have about this privacy policy or any requests concerning your personal data by email to our Group Data Protection Officer. You can contact our Group Data Protection Officer via info@pcprofi.sk. The information you provide when contacting us will be processed to handle your request and will be erased when your request is completed. Alternatively, we will restrict the processing of the respective information in accordance with statutory retention requirements.

 13. Amendments to this policy

  We reserve the right to change this policy from time to time by updating our website respectively. Please visit the website regularly and check our respective current privacy policy.


 14. This policy was last updated on May 25th 2018.

Zásady používania súborov cookies


V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.


Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán
Na stránkach našej spoločnosti sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak zobrazená webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.


Používanie cookies

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Zásady používania súborov cookies


V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.


Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán
Na stránkach našej spoločnosti sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak zobrazená webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 • Google Analytics
  • Štatistické – Cookies tretích strán (typ)
  • Získavanie štatistických a analytických údajov (účel)
  • Podľa nastavenia prehliadača (2 roky) alebo do odstránenia (expirácia)
 • Google Analytics
  • Štatistické – Cookies tretích strán (typ)
  • Regulácia rýchlosti zadávania požiadaviek (účel)
  • Podľa nastavenia prehliadača (session) alebo do odstránenia (expirácia)
 • Hotjar
  • Marketingové – Cookies tretích strán (typ)
  • Nahrávanie správania návštevníka na webe (účel)
  • Podľa nastavenia prehliadača (2 roky) alebo do odstránenia (expirácia)

Zhromaždené údaje sú spracovávané prostredníctvom služby:

 • Google Analytics, prevádzkované spracovateľom Google Ireland Limited („Google“), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Hotjar, prevádzkovanou spoločnosťou Hotjar Limited LLC, 2. poschodie, St. Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Odhlásiť z nahrávania sa môžete na tomto linku.
Vyššie uvedené služby zaobchádzajú s cookies súbormi v súlade s ich podmienkami, ktoré nájdete tu:

Používanie cookies

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2019.

Zásady užívaní souborů cookies


Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Na provoz našich webových stránek používáme různé typy souborů cookie:

Základní funkce
Tyto soubory cookies tvoří základ potřebný pro provoz našich webových stránek. V těchto souborech se uchovává například ověření přístupu do zabezpečených částí webových stránek a jejich zakázáním nedokážeme zajistit plnou funkčnost.

Funkční soubory cookies
Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránky jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

Soubory cookies třetích stran
Na stránkách naší společnosti jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookies, které nepodléhají naší kontrole. Jde například o případ, pokud zobrazená webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Naše společnost nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, pozorně jsou zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Používání cookies

Používáním našich stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Nepoužíváme údaje získané používáním cookies na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jak odmítnout používání soubor cookies?

Používání souborů cookie lze povolit či zablokovat pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookie lze pomocí nastavení vašeho prohlížeče omezit jen na určité weby, či je zcela odmítnout.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Cookies Policy


The website uses cookies. By using the website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy.

About cookies

Cookies are files, often including unique identifiers, that are sent by web servers to web browsers, and which may then be sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

Cookies can be used by web servers to identity and track users as they navigate different pages on a website, and to identify users returning to a website.

Cookies may be either “persistent” cookies or “session” cookies. A persistent cookie consists of a text file sent by a web server to a web browser, which will be stored by the browser and will remain valid until its set expiry date (unless deleted by the user before the expiry date). A session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed.

Cookies on the website

We use both session cookies and persistent cookies on the website.

How we use cookies

Cookies do not contain any information that personally identifies you, but personal information that we store about you may be linked, by us, to the information stored in and obtained from cookies. The cookies used on the website include those which are strictly necessary cookies for access and navigation, cookies that track usage (performance cookies), remember your choices (functionality cookies), and cookies that provide you with targeted content or advertising

We may use the information we obtain from your use of our cookies for the following purposes:

 • to recognise your computer when you visit the website
 • to track you as you navigate the website, and to enable the use of any e-commerce facilities
 • to improve the website’s usability
 • to analyse the use of the website
 • in the administration of the website
 • to personalise the website for you, including targeting advertisements which may be of particular interest to you.
Third party cookies

When you use the website, you may also be sent third party cookies.

Our advertisers and service providers may send you cookies. They may use the information they obtain from your use of their cookies:

 • to track your browser across multiple websites
 • to build a profile of your web surfing
 • to target advertisements which may be of particular interest to you.
Blocking cookies

Most browsers allow you to refuse to accept cookies. For example:

 • in Internet Explorer you can refuse all cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, and selecting “Block all cookies” using the sliding selector;
 • in Firefox you can block all cookies by clicking “Tools”, “Options”, and un-checking “Accept cookies from sites” in the “Privacy” box.
 • in Google Chrome you can adjust your cookie permissions by clicking “Options”, “Under the hood”, Content Settings in the “Privacy” section. Click on the Cookies tab in the Content Settings.
 • in Safari you can block cookies by clicking “Preferences”, selecting the “Privacy” tab and “Block cookies”.

Blocking all cookies will, however, have a negative impact upon the usability of many websites. If you block cookies, you may not be able to use certain features on the website (log on, access content, use search functions).

Deleting cookies

You can also delete cookies already stored on your computer:

 • in Internet Explorer, you must manually delete cookie files;
 • in Firefox, you can delete cookies by, first ensuring that cookies are to be deleted when you “clear private data” (this setting can be changed by clicking “Tools”, “Options” and “Settings” in the “Private Data” box) and then clicking “Clear private data” in the “Tools” menu.
 • in Google Chrome you can adjust your cookie permissions by clicking “Options”, “Under the hood”, Content Settings in the “Privacy” section. Click on the Cookies tab in the Content Settings.
 • in Safari you can delete cookies by clicking “Preferences”, selecting the “Privacy” tab and “Remove All Website Data”.

Obviously, doing this may have a negative impact on the usability of many websites.

Contact us

Sending an email to: info@pcprofi.sk

Writing to:
PcProfi, s.r.o.,
Fintická 119,
080 06 Prešov,
Slovakia

Všeobecné obchodné podmienky


 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, uzatvorené medzi predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom ako aj podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).
  2. Kontaktné údaje predávajúceho:
   • adresa: PcProfi, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov, Slovensko, IČO: 44685173
   • email: info@pcprofi.sk
   • telefón: +421 51 77 220 30
  3. Kontaktné údaje orgánu dozoru:
   • adresa: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Odbor výkonu dozoru, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
   • tel: 051/772 15 97
   • fax: 051/772 15 96
 2. Definície
  1. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
  3. Podnikateľom sa rozumie:
   • osoba zapísaná v obchodnom registri,
   • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
  5. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 3. Záväznosť VOP
  1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 4. Kúpna zmluva
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávka) predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu daný priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdenie objednávky nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale má len informatívny charakter.
  3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
  4. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.
  5. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.
  6. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.
  7. Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. Tieto VOP obsahujú informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 5. Cena a platobné podmienky
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho (platba v hotovosti je obmedzená do sumy do 5.000 EUR), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  4. Náklady spojené s montážou a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
  5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
  6. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
  7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva).
  8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 6. Dodanie tovaru
  1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
  2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, tak je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.
  5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.
  6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom, nie však neskôr ako v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá tak v lehote 30 dní, poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1. VOP Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 8.8. VOP.
 7. Záručné podmienky, reklamačný poriadok
  1. Záručné podmienky na tovar sa riadia v tomto článku VOP uvedeným Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
  2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
  3. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.
  4. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
  5. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
  6. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
  7. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu. Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný lis vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
  8. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.
  9. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
  10. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
  11. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo alebo prevádzka predávajúceho. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.
  12. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.
  13. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
  14. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
  15. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.
  16. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s používateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.
  17. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru obvyklá a ak nebolo predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.
  18. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
   Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
   • mechanickým poškodením tovaru,
   • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
   • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
   • ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
   • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
   • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
   • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
   • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
   • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
   Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
  19. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané a pod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným používateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).
  20. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.
  21. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softwaru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodané predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.
  22. Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, odporúčame kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme. Spôsob vybavenia reklamácie ak je kupujúcim spotrebiteľ:
  23. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou.
   Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  24. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
  25. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva: ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
   Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
   ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
   ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
  26. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
  27. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.
  28. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  29. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
  30. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  31. Kupujúci spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ:
  32. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovaťAk ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
  33. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
  34. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
  35. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.
 8. Odstúpenie od zmluvy
   Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
   Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:
  2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  4. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.
  5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku predávajúceho. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
  6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
  7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8.8. VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 8.5. VOP alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 8.5. VOP.
  10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2. VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
  11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
  12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
  13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 8.5. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8.8. VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
  14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  15. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
   V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
  2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do členských štátov Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.
  4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
   • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
   • účel spracúvania osobných údajov,
   • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
   • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  5. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  6. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.4. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  7. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.4. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  8. Preávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 9.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
   • AT Computer s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina
   • AT Computers a.s., Těšínská 1970, 710 00 Ostrava, Česká republika
   • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
  4. Na vzťahy neupravené VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
  5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
  6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Formulár na odstúpenie od zmluvyTieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Všeobecné zmluvné podmienky


 1. Vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom
  1. Nasledujúci dokument opisuje vzťahy medzi používateľom a prevádzkovateľom portálov: programalf.sk, alfbook.sk, alfik.sk, animuj.sk, (ďalej len portál). Vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom sa týka iba tých portálov, kde je používateľ registrovaný.
  2. Tento dokument (ďalej len "Pravidlá") tvoria právne záväznú dohodu na užívanie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  3. K užívaniu portálu a jeho služieb musí používateľ najprv vyjadriť súhlas s Pravidlami. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasí, nemožno portál používať.
 2. Poskytovanie služieb prevádzkovateľom
  1. Portál sa priebežne inovuje. Počas alebo po vykonaní inovácie je možné, že sa zmení povaha a funkcie niektorých služieb, alebo tieto služby prestanú byť poskytované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez nutnosti o týchto zmenách vopred informovať.
  2. Používateľ berie na vedomie, že obsah nebude dostupný nepretržite a je možná jej krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností (napr. technických výpadkov), rovnako ako z dôvodu nutnej technickej údržby systému.
  3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude sám ani neumožní iným osobám kopírovať zdrojový kód softvéru portálu ani akúkoľvek jeho časť, upravovať ho, vytvárať z neho odvodené diela alebo produkty, spätne ho prekladať, dekompilovať ho či sa ho iným spôsobom pokúšať extrahovať, ibaže by k tomu bol výslovne oprávnený alebo povinný zo zákona alebo získal výslovný písomný súhlas prevádzkovateľa.
 3. Ochrana osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ (pre tieto účely označený aj ako Správca) si vyhradzuje právo registrovať používateľa portálu. V prípade registrácie svojej osoby či poskytnutie iných údajov je používateľ povinný poskytovať iba správne, pravdivé a úplné informácie. Používateľ svojim súhlasom potvrdzuje, že dovŕšil 16 rokov veku. U mladších osôb je spracovanie ich údajov možné len so súhlasom zákonného zástupcu.
  2. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
   • meno a priezvisko,
   • emailová adresa,
   • telefonický kontakt (ak bude poskytnutý)
  3. Účel spracovania osobných údajov: Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných oznámení v prípade samostatného súhlasu, Účtovné a daňové účely, plnenia ostatných zákonných povinností
  4. Právo na opravu Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.
  5. Právo na výmaz (právo "byť zabudnutý") Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného týkajú dotknutej osoby a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.
  6. Právo na obmedzenie spracovanie Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  7. Právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:
   • spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy s dotknutou osobou; a súčasne
   • spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné. Právom na prenosnosť osobných údajov nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
  8. Právo namietať Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. Akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití k hodnoteniu niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
  9. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vrát. profilovanie Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie (tj. Akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použitia na hodnotenie niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby), ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Správcom alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby; v týchto prípadoch však má dotknutá osoba právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutia.
 4. Bezpečnostná politika portálu
  1. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za utajenie hesiel a používateľských údajov vo vzťahu k poskytovaným službám.
  2. Používateľ volia svoje heslo v súlade so všeobecnými odporúčaniami o bezpečnosti nainternete.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu bezpečnostnej politiky, pokiaľ to okolnostialebo technické prostriedky vyžadujú.
  4. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť voči prevádzkovateľovi za všetko, čo bude učinenéprostredníctvom jeho používateľského konta.
 5. Licencie a licenčná politika
  1. Užívatelia sú oprávnení zverejňovať na portáli v režime dostupnosti "Pre všetkých" alebo "Pre registrovaných používateľov" výlučne dokumenty, ktoré sú výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorého sú autorom alebo len také diela, ktoré sú v zmysle licencie GNU "slobodnými", tzn. voľne šíriteľnými dokumenty iných autorov (ďalej len "voľne šíriteľný dokument").
  2. Používateľ zverejnením voľne šíriteľného dokumente zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby iní užívatelia mohli v zmysle uvedených podmienok používania tieto dokumenty v rámci portálu vyhľadávať, prezerať, sťahovať, kopírovať, používať na pedagogické účely, meniť ich a znova ich po zmene zverejňovať s prihliadnutím k povinnosti používateľa a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.
  3. Portál a jeho fungovanie nie je v rozpore so zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ani ho neobchádza. Základným dôvodom je absolútna súhlas autora diela s voľným šírením jeho diela (v zmysle autorského zákona).
  4. Užívatelia sa zaväzujú nesprístupňovať diela, ktorých obsah by mohol predstavovať porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo by sa mohol priečiť dobrým mravom, a to najmä diela obsahujúce nabádanie k spáchaniu trestného činu, popieranie holokaustu, diela propagujúce rasovú a etnickú neznášanlivosť, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky a prípravky, zbrane a strelivo, politické strany a hnutia, vojnu, násilie, vulgarizmy, materiály propagujúce sexuálnu tematiku pod. Užívatelia sa zaväzujú nesprístupňovať diela, ktorých obsah je nepravdivý, pokiaľ z obsahu diela priamo nevyplýva, že ide o nepravdivý obsah.
  5. V záujme kvality poskytovaných zdrojov si prevádzkovateľ ponecháva právo kedykoľvek a bez predošlého oznámenia redakčne či korektorské zasiahnuť do akejkoľvek časti zverejnených častí portálu, prípadne má právo bez ďalšieho vysvetlenia odoprieť uverejnenie obsahu, alebo ho kedykoľvek zmazať bez udania dôvodov. To platí najmä v prípade faktických a formálnych chýb dokumentov a v prípadoch, kedy si to vyžaduje príslušná legislatíva.
 6. Obmedzenie zodpovednosti
  1. Ustanovením týchto Pravidiel sa prevádzkovateľ nezrieka zodpovednosti za škody, ktoré zo zákona nemožno vylúčiť ani obmedziť.
  2. Používateľ je povinný portál užívať obvyklým spôsobom a primerane tak, aby nespôsobil žiadnu ujmu oprávnených záujmov zostavovateľa databázy a oprávnených záujmov osôb vykonávajúcich majetkové práva k databáze. Rovnako nesmie užívať portál tak, aby spôsobil ujmu oprávnených záujmov autorov ani iných osôb, ktorým patrí práva k dielam alebo iným predmetom ochrany autorského práva obsiahnutým v databáze.
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť voči používateľovi ani voči akýmkoľvek tretím osobám v súvislosti s autorom vloženým obsahom. Prevádzkovateľ a osoby vykonávajúce majetkové práva k portálu nezodpovedajú najmä za:
   • škodu, ktorá vznikne používateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinností používateľov podľa týchto podmienok alebo porušením Pravidiel.
   • škodu spôsobenú informáciami obsiahnutými v dielach sprístupnených používateľovi v portálu;
   • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a / alebo prístupového hesla používateľa;
   • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok k databáze, pozastavením služieb databázy, zmenou v službách databázy alebo stratou údajov sprístupnených v databáze;
   • škodu spôsobenú zrušením prístupu používateľa k databáze.
 7. Ukončenie zmluvného vzťahu
  1. Prevádzkovateľ môže tento zmluvný vzťah kedykoľvek vypovedať, ak bude používateľ konať v rozpore s ustanoveniami týchto Pravidiel, alebo k tomu prevádzkovateľ bude povinný zo zákona.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Všeobecné smluvní podmínky


 1. Vztah mezi uživatelem a provozovatelem
  1. Následující dokument popisuje vztahy mezi uživatelem a provozovatelem portálů: www.programalf.cz, www.alfbook.cz, www.alficek.cz, www.animujte.cz (dále jen portál). Vztah mezi uživatelem a provozovatelem se týka pouze těch portálů, kde je uživatel registrován.
  2. Tento dokument (dále jen „Pravidla“) tvoří právně závaznou dohodu k užívání služeb poskytovaných provozovatelem.
  3. K užívání portálu a jeho služeb musí uživatel nejprve vyjádřit souhlas s Pravidly. Pokud s podmínkami nesouhlasí, nelze portál používat.
 2. Poskytování služeb provozovatelem
  1. Portál je neustále inovován. Během nebo po provedení inovací je možné, že se změní povaha a funkce některých služeb, nebo tyto služby přestanou být poskytovány. Provozovatel si vyhrazuje právo na provedení změn bez nutnosti o těchto změnách předem informovat.
  2. Uživatel bere na vědomí, že obsah nebude dostupný nepřetržitě a je možná její krátkodobá odstávka z důvodu nepředvídaných okolností (např. technických výpadků), stejně jako z důvodu nutné technické údržby systému.
  3. Uživatel se zavazuje, že nebude sám ani neumožní jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru portálu ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže by k tomu byl výslovně oprávněn nebo povinen ze zákona nebo získal výslovný písemný souhlas provozovatele.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel (pro tyto účely označený i jako Správce) si vyhrazuje právo registrovat uživatele portálu. V případě registrace své osoby či poskytnutí jiných údajů je uživatel povinen poskytovat pouze správné, pravdivé a úplné informace. Uživatel svým souhlasem potvrzuje, že dovršil 16 let věku. U mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce.
  2. Osobní údaje, které budou zpracovány:
   • jméno a příjmení,
   • emailová adresa,
   • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
  3. Účel zpracování osobních údajů:

   Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení v případě samostatného souhlasu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

  4. Právo na opravu

   Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  5. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

   Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

  6. Právo na omezení zpracování

   Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  7. Právo na přenositelnost osobních údajů

   Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

   • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
   • zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
  8. Právo vznést námitku

   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  9. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

   Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 4. Bezpečnostní politika portálu
  1. Uživatel nese výhradní zodpovědnost za utajení hesel a uživatelských údajů ve vztahu k poskytovaným službám.
  2. Uživatel volí své heslo v souladu s obecnými doporučeními o bezpečnosti na internetu.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu bezpečnostní politiky, pokud to okolnosti nebo technické prostředky vyžadují.
  4. Uživatel nese výhradní odpovědnost vůči provozovateli za vše, co bude učiněno prostřednictvím jeho uživatelského účtu.
 5. Licence a licenční politika
  1. Uživatelé jsou oprávněni zveřejňovat na portálu v režimu dostupnosti “Pro všechny” nebo “Pro registrované uživatele” výlučně dokumenty, které jsou výsledkem jejich vlastní tvůrčí duševní činnosti, jehož jsou autorem nebo jen taková díla, které jsou ve smyslu licence GNU "svobodnými", tzn. volně šiřitelnými dokumenty jiných autorů (dále jen "volně šiřitelný dokument").
  2. Uživatel zveřejněním volně šiřitelného dokumentu zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jiní uživatelé mohli ve smyslu uvedených podmínek užívání tyto dokumenty v rámci portálu vyhledávat, prohlížet, stahovat, kopírovat, používat pro pedagogické účely, měnit je a znovu je po změně zveřejňovat s přihlédnutím k povinnosti uživatele a to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu.
  3. Portál a jeho fungování není v rozporu se zákonem o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem a ani ho neobchází. Základním důvodem je absolutní souhlas autora díla s volným šířením jeho díla (ve smyslu autorského zákona).
  4. Uživatelé se zavazují nezpřístupňovat díla, jejichž obsah by mohl představovat porušení obecně závazných právních předpisů nebo by se mohl příčit dobrým mravům, a to zejména díla obsahující nabádání ke spáchání trestného činu, popírání holocaustu, díla propagující rasovou a etnickou nesnášenlivost, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a přípravky, zbraně a střelivo, politické strany a hnutí, válku, násilí, vulgarismy, materiály propagující sexuální tématiku apod. Uživatelé se zavazují nezpřístupňovat díla, jejichž obsah je nepravdivý, pokud z obsahu díla přímo nevyplývá, že jde o nepravdivý obsah.
  5. V zájmu kvality poskytovaných zdrojů si provozovatel ponechává právo kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí portálu, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů. To platí zejména v případě faktických a formálních chyb dokumentů a v případech, kdy si to vyžaduje příslušná legislativa.
 6. Omezení odpovědnosti
  1. Ustanovením těchto Pravidel se provozovatel nezříká zodpovědnosti za škody, které ze zákona nelze vyloučit ani omezit.
  2. Uživatel je povinen portál užívat obvyklým způsobem a přiměřeně tak, aby nezpůsobil žádnou újmu na oprávněných zájmech pořizovatele databáze a na oprávněných zájmech osob vykonávajících majetková práva k databázi. Rovněž nesmí užívat portál tak, aby způsobil újmu na oprávněných zájmech autorů ani jiných osob, kterým patří práva k dílům nebo jiným předmětům ochrany autorského práva obsaženým v databázi.
  3. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči uživateli ani vůči jakýmkoliv třetím osobám v souvislosti s autorem vloženým obsahem. Provozovatel a osoby vykonávající majetková práva k portálu neodpovídají zejména za:
   • škodu, která vznikne uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností uživatelů podle těchto podmínek nebo porušením Pravidel;
   • škodu způsobenou informacemi obsáhnutými v dílech zpřístupněných uživateli v portálu;
   • škodu způsobenou prozrazením nebo zneužitím přístupového jména (login) a/nebo přístupového hesla uživatele;
   • škodu způsobenou změnou registračních podmínek k databázi, pozastavením služeb databáze, změnou ve službách databáze nebo ztrátou údajů zpřístupněných v databázi;
   • škodu způsobenou zrušením přístupu uživatele k databázi.
 7. Ukončení smluvního vztahu
  1. Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, pokud bude uživatel jednat v rozporu s ustanoveními těchto Pravidel, nebo k tomu provozovatel bude povinen ze zákona.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Terms & Conditions


These Terms of Use (“Terms“) apply to your use of any digital services, products or applications which we make available to you via our websites (“Services”). Additional terms and conditions may also apply to certain services, products or applications made available to you by us or our affiliated companies via our websites.

Please note that we may change these Terms from time to time without notice so you should review them each time that you use our Services to ensure you understand the terms which will apply at that time. You should print a copy of these Terms for future reference.

PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE USING THE SERVICES.

IF YOU ARE UNDER 16 YEARS OF AGE, PLEASE BE SURE TO READ THESE TERMS WITH YOUR PARENTS OR GUARDIAN.

IF YOU ARE A PARENT OR GUARDIAN AND YOU PROVIDE YOUR CONSENT TO YOUR CHILD’S REGISTRATION FOR THE SERVICES, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS IN RESPECT OF THEIR USE OF THE SERVICES.

By using the Services, you indicate that you have read and accept these Terms and agree to abide by and be bound by all such Terms. If you do not accept all applicable Terms, please refrain from using the Services.

We draw your attention to the limitations on liability contained in clause 10 below and to the consents to data transfer and processing contained in clause 9 below.

 1. About Us

  The Services are provided by PcProfi s.r.o., Finticka 119, 080 06 Presov, a company registered in Slovak Republic (“we”, “us”, “our“).

 2. Contacting Us

  1. You can contact us by following the instructions found on the “Help” page on our websites.
  2. We respect the intellectual property rights of others, and we request that our visitors do the same. It is our policy to terminate the accounts of users who repeatedly infringe the rights of others. If you think your work has been copied in a manner that constitutes copyright infringement, you may contact us at info@pcprofi.sk. Please include all of the following in your notification.
  • a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed;
  • a description of the copyrighted work you claim has been infringed;
  • a description of where the material you claim is infringing is located on the Services;
  • your address, telephone number, email address and all other information reasonably sufficient to permit us to contact you;
  • a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and
  • a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 3. Using the Services

  1. If you are under 16, your parent/guardian/teacher must register you for the Services. We reserve the right to seek any form of verifiable parental consent as we believe appropriate at any time.
  2. Access to the Services is permitted on a temporary basis for the period of time authorised by us and we reserve the right to withdraw or amend the Services we provide without notice. We will not be liable or responsible if for any reason any or all of the Services are unavailable at any time or for any period.
  3. Use of the Services requires compatible devices, Internet access, and certain software; may require periodic updates; and may be affected by the performance of these factors. High-speed Internet access is strongly recommended. The latest versions of required software (as specified in the Help/FAQs section) may be required for certain transactions or features and to download products. You agree that these requirements, which may change from time to time, are your responsibility.
  4. We may update the Services from time to time, and may change the content at any time. Please note that any of the content made available via the Services may be out of date at any time, and we are under no obligation to update it.
  5. You may view (and, where applicable, listen to and/or watch) the content and applications available via the Services for educational purposes only. You may access the Services from within your institution or any other computer, including at home, for use in lessons, seminars, homework, individual study and any other reasonable pedagogic purpose. You must not use or allow others to access or use, all or any part of our Services or the contents and/or applications made available via the Services for commercial purposes without our permission.
  6. You must not otherwise alter, adapt or reverse engineer any part of the Services.
  7. You must not (whether directly or indirectly):
   1. distribute, transmit, syndicate, sell or offer to sell or otherwise make available all or any part of the Services or in any way seek to commercialise all or part of the combination of materials which together constitute the Services;
   2. distribute, transmit, syndicate, sell or offer to sell or otherwise make available any content, files, feeds or data from the Services, whether publically available or not, except as specifically permitted by the Services and in compliance with any applicable conditions or restrictions; or
   3. copy, download, or store any content, files, feeds or data from the Services, whether publically available or not, to make or populate a database or publication of any kind whatsoever, provided that for the avoidance of doubt this is not intended to restrict copying of an insubstantial part of any such material where you are able to show ‘fair dealing’ with it, in each case in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
  8. You may only play video or audio files made available for streaming using the media player via the Services or on the website of one of our licensees who is displaying such material with our authorisation. Where any videos or other materials are displayed through a third-party embedding service you must comply with all applicable conditions of that third party.
  9. You should be aware that content, products, applications, services and any other resources may be removed from the Services with or without notice at any time and we accept no responsibility or liability for any reliance by you on the continued availability of any content, products, applications, services or resources via the Services.
  10. You are solely liable and responsible for any third-party charges incurred by you in accessing and using the Services, including in particular any network charges for fixed or mobile internet use.
  11. You may download the specified number of copies of products indicated via the Services as being available for this purpose for personal use or for pedagogical purposes with a class of students within an educational institution. You understand and agree that such products are made available for download by way of a non-exclusive, revocable and personal license only. We do not transfer title to such products to you and this license shall not be considered a “sale” of the content. You own the media on which the products are recorded, if any, but we retain full and complete title to the products (whether on any fixed media or otherwise). You may not:- (i) copy (save as expressly provided in these Terms), redistribute, sell, rent, lease, transfer or sublicense the products; (ii) circumvent, avoid, bypass, remove, deactivate, impair or otherwise defeat any encryption, rights signaling or copy protection technology in which the products are wrapped or otherwise associated with; (iii) edit, modify, translate or create derivative works or adaptations of the products; (iv) decompile copy, reproduce, reverse engineer or disassemble the products (other than to the extent permitted under applicable law); or (v) (iii) operate the products from a network or mainframe system unless with our prior written consent. Your licence to use the products automatically terminates if you fail to comply with any provisions of this license.
  12. In the event that we offer downloads of software via the Services and you download such software, the software, including any files, images incorporated in or generated by the software, and data accompanying the software (collectively, the “Software”) are licensed to you by us or third-party licensors for your personal, non-commercial home use only or, if expressly authorised, for pedagogical purposes with a class of students within an educational institution. We do not transfer title to the Software to you. Except as permitted under applicable law, you may not distribute or otherwise exploit the Software or decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the Software to a human-readable form. Except as provided for in this licence, you may not copy, modify, network, rent, lease, or otherwise distribute the Software; nor can you make the Software available by “bulletin boards,” on-line services, remote dial-in, or network or telecommunications links of any kind; nor can you create derivative works or any other works that are based upon or derived from the Software in whole or in part. You must treat the Software like any other copyrighted material. You may not copy the Software or the written material accompanying the Software
  13. You must not attempt to avoid or undermine any protections we put in place for the security and operation of the Services.
  14. You must not attempt to gain unauthorised access to the Services, the server on which the Services are hosted or any server, computer or database connected to the Services or to attack the Services via a denial of service attack or by any means other than through a normal web browser in the generally-accepted manner, and in accordance with these Terms.
 4. Access Codes

  You may be required to use a unique access code provided to you to access the products, services and applications made available via the Services. The code can only be used once. If the Services are withdrawn or any products, content or software made available for downloading from the Services are removed, you will not be able to use the code to access the Services and/or any such products, content or software, as applicable.

 5. Linking
  1. You may establish a link to the Services, provided that:
   1. the link is legal and not detrimental or damaging to and/or does not take unfair advantage of our reputation or business;
   2. such linking is not for advertising or promotional purposes (unless we have expressly agreed to it);
   3. the link is not from any website which promotes any political or religious views, or promotes or depicts intolerance, hatred, discrimination, violence, pornography or illegal activity (websites of any such nature being referred to as an “Unacceptable Forum“);
   4. the link does not falsely or misleadingly imply or suggest that we endorse, approve of or are associated with the linked website, its webpages or any of its contents; and
   5. framing of the Services on any other website is not allowed and you must not provide access to the Services or part of them under any other URL.
  2. We may withdraw your right to link to the Services without notice and at any time (acting in our sole discretion).
  3. Subject to these Terms you may only include links from the Services to third party websites or webpages if:
   1. the third party website is not an Unacceptable Forum, and the content of or linking to such third party websites or webpages does not breach any of the provisions set out in clause 7;
   2. the terms of use of such websites or webpages allows such linking;
    links are clearly and visibly marked as such;
   3. the content of any linked website or webpages are relevant and clearly related to the Content (as defined in clause 7) to which it is linked; and
   4. the link will not result in any automatic download.
  4. Where the Services contain links to other websites, webpages, resources, or mobile services which are proprietary to third parties, other users, advertisers or sponsors, such websites, webpages, resources and mobile services are provided for your information only and you access them at your own risk. We are not liable or responsible for the content or operation of third party websites, webpages, resources or mobile services. You should read any applicable terms and conditions and privacy policies.
 6. Registration

  1. Where you are required to register to use the Services or part of the Services, it is your responsibility to provide accurate and complete registration details and to keep such details up to date. We are entitled to rely on any such registration details you provide to us.
  2. Unless stated otherwise, each registration is for a single user only and not for multiple users. You must keep your registration details confidential. You are solely responsible for any loss or damage you or we may suffer as a result of your failure to do so.
  3. You are responsible for everything done using your registration details. You must not disclose the login details to any other person other than your parent, guardian or teacher. If you think that another person may have access to, or be using, the registration details, you must inform your parent, guardian or teacher immediately.
  4. We may suspend, terminate or prevent your account and/or your access to any or all of the Services if you are in breach of these Terms or act in a manner which we deem inappropriate or unlawful. Where we suspend, terminate or prevent your registration, you must not attempt to re-register or submit any content, material or applications without our prior written consent.
  5. For the avoidance of doubt, where we suspend, terminate or otherwise prevent your account or your access to the Services, we may continue to publish or use your Content (as defined in clause 7) in accordance with the provisions of these Terms.
  6. Where a registration is terminated, we will delete all personal data relating to that registration including users’ usernames/passwords and related learning data.
 7. Third Party Content

  1. The Services may offer you the opportunity to submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute or broadcast content and materials, including, without limitation, articles, commentaries, photographs, text, music, video, audio recordings, computer graphics, pictures, data, questions, comments, suggestions or personally identifiable information (“Content“). You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in the Content.
  2. You grant to us a royalty-free, non-exclusive, perpetual, irrevocable license to use, copy, edit, adapt, publish, reproduce, translate, sub-license, create derivative works from, make available, communicate, display, store and distribute your Content (in whole or part) and/or to incorporate it in other works in any form, format, media, or technology now known or later developed (including without limitation in print, digital and electronic form) throughout the world in accordance with the provisions of these Terms. By submitting your Content, you warrant that you have the right to grant this license. To the extent permitted by law, you waive all moral rights in your Content. To the extent that you are unable to waive any such moral rights, you agree not to assert the same.
  3. It is our sole discretion whether or not we choose to publish or otherwise make available Content on our websites.
  4. For the avoidance of any doubt, you acknowledge and agree that we may:
   1. continue to publish all or part of your Content even if you change your mind and want us to remove it and/or you are no longer registered with our websites;
   2. remove your Content at our sole discretion (even if you have not breached these Terms).
   3. use all or part of your Content in promoting our products and services;
   4. reproduce your trade marks, trade names, service marks, logos, domain names or other identifying signs or images;
   5. publish and/or distribute widgets and other applications similar to yours and bearing our or another user’s branding or logo without any liability or responsibility to you; and
   6. modify your Content in any way at our sole discretion.
  5. You acknowledge that we are not responsible for checking, monitoring or moderating any Content and you remain solely responsible for all Content that you upload or submit.
  6. By uploading or submitting Content to our websites, you warrant and represent that (subject to the following sentences) you are the sole author of and owner of all proprietary rights in the Content. If the Content includes any material proprietary to a third party, you warrant that you have obtained the permission of such third party owners to use their material in accordance with the provisions of these Terms, including its publication on our websites concerned and the right of visitors to the websites to download the Content, including such third-party material. You further warrant that you have attached all third-party copyright or proprietary notices which you are required to attach.
  7. You warrant and represent that your Content, and the content of any website from which you include a link to our websites, or to which you post a link from our websites, will not be inappropriate. Without limitation, Content (and the content of third-party websites) may be considered inappropriate if:
   1. it is misleading in any way, and/or it gives a false impression as to its origins or approvals;
   2. it is defamatory, plagiarised (including plagiarism from your own work), abusive, malicious, threatening, false, misleading, offensive, insulting, discriminatory, profane, harassing, racist, sexist, indecent, obscene, pornographic, hateful or it advocates violence;
   3. it is in breach of confidentiality or another person’s privacy or other rights, or of any duty owed by you;
   4. it prejudices any active or pending legal proceedings of which you are aware;
   5. it contains accusations of impropriety or personal criticism of our personnel, editors or reviewers;
   6. it infringes any intellectual property rights proprietary to us or any third party;
   7. it is technically harmful (including Content containing, without limitation, computer viruses, logic bombs, trojan horses, worms, harmful components, corrupted data or other malicious software, harmful data or conduct and/or contains any other element which is intended to harm us or any third party, or to carry out or facilitate any fraudulent or dishonest transaction);
   8. it advertises or promotes any product or service or makes any requests for donations or financial support;
   9. it is spam or junk content;
   10. it impersonates another person or otherwise misrepresents your identity, affiliation or status;
   11. it would be considered a criminal or statutory offence in any jurisdiction, or gives rise to civil liability, or is otherwise unlawful; and/or
   12. it is in breach of these Terms.
  8. Unless you have our express permission to do so, you must not re-submit any Content or other material or applications which have previously been rejected or removed.
  9. You shall indemnify us on demand and keep us indemnified against all liabilities, losses, damages, costs, claims and expenses (including any professional costs and expenses) suffered or incurred by us arising out of or in connection with any breach or alleged breach by you of this clause 7.
  10. You undertake to defend us from and against any claim or action by a third party that the use or possession of any Content submitted or uploaded to our websites by you infringes the intellectual property of such third party (“IPR Claim“), and shall on demand indemnify us and keep us indemnified against all liabilities, losses, damages, costs, claims and expenses (including any professional costs and expenses) suffered or incurred by us arising out of or in connection with any such IPR Claim.
  11. We are not liable or responsible for any third party content made available via the Services. Third party content includes, for example, comments, blogs and articles posted by any third parties, the content of advertisements, applications posted by other third parties and content accessed through applications.
 8. Intellectual Property Rights

  For the avoidance of doubt, we or our affiliated companies are the owner or the licensee of all intellectual property rights in the Services. All such rights are reserved. Our status (and that of any identified contributors) as the authors of content made available by us via the Services must always be acknowledged.

 9. Your Personal Information
  1. In addition to these Terms, please read the Privacy Policy and Cookies Policy carefully as it governs our collection and use of personal information about you (“your personal information”).
 10. Our Liability

  1. The provisions of this clause 10 set out our entire financial liability (including any liability for the acts or omissions of our employees, agents and sub-contractors) to you in respect of all losses, claims or liabilities arising under or in connection with the Terms or your use of the Services generally, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise.
  2. The information and material made available via the Services is for information purposes only and does not constitute advice. Such information and material may be incorrect or out of date and should not be considered as a definitive or complete statement. You should check any information and material made available via the Services and use your own judgement before doing or not doing anything on the basis of such information or material. No representations or warranties are given as to the accuracy or completeness of the information or material provided via the Services or any website or webpage to which it is linked.
  3. Save as expressly provided in these Terms, we make no representations or warranties with respect to the Services or its content or any products made available via the Services. All warranties (express or implied) are hereby excluded to the fullest extent permitted by law.
  4. Nothing in the Terms excludes or limits our liability
   1. for death or personal injury caused by our negligence;
   2. for fraud or fraudulent misrepresentation;
   3. for any other liability that cannot be limited by applicable law.
  5. To the fullest extent permitted by law, we, other members of our group of companies and third parties connected to us hereby expressly exclude any liability for:
   1. loss of or corruption to data;
   2. loss of business; or
   3. any indirect or consequential loss or damage save that for these purposes losses arising as a result of regulatory fines and damage to property shall to the extent arising as a natural consequence of the breach in question not be regarded as indirect or consequential.
  6. Without prejudice to the generality of the exclusions of liability contained in this clause 10, we shall not be liable to you if you cannot access the Services properly or at all (wholly or partly) or if some of its features are unavailable to you due to events outside our control (including without limitation the performance of any internet service provider, the performance of any internet browser, limitations of the device you use to access the Services and/or any malicious or unintentional harm done by yourself or others).
  7. We shall have no liability to you for any loss, damage or inconvenience suffered due to the unavailability, withdrawal, corruption or loss of any content, material or other information or data made available via the Services, or for any use of or reliance on any content made available via the Services.
  8. Whilst we monitor the Services with a view to locating and fixing defects, you acknowledge and agree that we cannot and do not guarantee that the Services or any individual feature of the Services will be error free, be available at all times and/or be free from viruses and defects. We shall not be liable for any loss or damage caused by a virus, distributed denial-of-service attack, or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of the Services or to your downloading of any content on it, or on any website linked to it.
 11. Maintenance of the Services

  You acknowledge and agree that from time to time we may need to suspend access to all or a part of the Services while we:

  1. fix defects and errors in the Services;
  2. install updates and undertake general diagnosis and maintenance of the Services; and
  3. undertake emergency maintenance and/or suspend access to the servers,
   and that as a result of which the Services may be less accessible or unavailable to you from time to time.
 12. Severance

  If any court or competent authority finds that any provision of the Terms (or part of any provision) is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed to be deleted, and the validity and enforceability of the other provisions of the Terms shall not be affected.

 13. Variation

  We may revise the Terms at any time by amending the page on which the relevant Terms appear. You must check the page of the site where the Terms appear, from time to time to take notice of any changes we make, as they are binding on you. Some of the provisions contained in the Terms may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on the site.

Podmienky ochrany osobných údajov


 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO: 45888329 (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú:
   • adresa: Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO: 45888329
   • email: info@interaktivnaskola.sk
   • telefón: 051 7761 637
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol a / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
   • identifikácia používateľa v informačnom systéme
   • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. Správca uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú Správcu podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

 6. Vaše práva
  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Zásady používania súborov cookies


V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.


Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán
Na stránkach našej spoločnosti sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak zobrazená webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.


Používanie cookies

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.